iNT หารือความร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
06/02/2019
07/02/2019

iNT หารือสถาบันโภชนาการ มหิดล

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด โดยการหารือครั้งนี้ มีเป้าหมายในการนำผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  อีกทั้งยังเป็นแนะนำการบริการ และ ผลงานวิจัยของสถาบัน นำโดย ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์