iNT จัดกิจกรรม IP CAFE คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26/02/2019
iNT Road Show @PY
27/02/2019

iNT หารือร่วมกับ ICT มหิดล

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ และ ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาในด้านงานวิจัยเชิงวิชาการ งานลิขสิทธิ์ รวมไปถึงแนวทางการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์