iNT Series Workshop หัวข้อ CR 04
25/08/2020
iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านวังสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
01/09/2020

iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านไผ่เกาะ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โครงการการบริการให้คำปรึกษาฯ คลินิกเทคโนโลยี โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ชุมชนบ้านไผ่เกาะ ม.6 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม