iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านไผ่เกาะ จังหวัดนครปฐม
01/09/2020
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 5
01/09/2020

iNT ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี ณ ชุมชนบ้านวังสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โครงการการบริการให้คำปรึกษาฯ คลินิกเทคโนโลยี โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้และให้คำปรึกษา เรื่อง ‘การบริหารจัดการการเงินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน’ มุ้งเน้นการให้แนวทางการคิดต้นทุน กำไร และการบริหารจัดการการผลิตพริกแกงสำเร็จรูป เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุม โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ชุมชนบ้านวังสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี