ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ ‘การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม’
30/11/2021
iNT ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
03/12/2021

iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ ‘NS Innovation’ กับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบุคลากรงานระบบนิเวศผู้ประกอบการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ‘NS Innovation’ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ,รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา , อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ และทีมบุคลากร ร่วมออกแบบหลักสูตรในกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมที่เสริมสร้างสุขภาวะประชาชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์