iNT จัดกิจกรรม ‘Mahidol Startup Bootcamp Tour ครั้งที่ 2’ ภายใต้หัวข้อ ‘Lifestyle Business’
03/02/2020
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
02/03/2020

iNT ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านเภสัชภัณฑ์’

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้านเภสัชภัณฑ์’ ณ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร. เภชสัชกรหญิงสุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนาวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยในวันแรกของการอบรมจะเป็นการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ฐานข้อมูลในการสืบค้นสิทธิบัตร จากเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนสิทธิบัตร ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม