iNT Inspiration Talk
16/01/2019
การวิจัยข้าวเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง
30/01/2019

iNT มาหานะเธอ @ ICT

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Mobile Clinic ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สถาบันให้บริการ เช่น งานบริการวิชาการ งานทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ Talent Mobility งานส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ และ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์โดยมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ให้ความสนใจเข้ามาขอคำปรึกษาจำนวนมาก.