iNT มาหานะเธอ
January 9, 2019
iNT Inspiration Talk
January 16, 2019

iNT มาหานะเธอ @ EG

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Mobile Clinic ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำปรึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันให้บริการ เช่น งานบริการวิชาการ งานทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ Talent Mobility งานส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์โดยมีอาจารย์ นักวิจัยให้ความสนใจเข้ามาขอคำปรึกษาจำนวนมาก.