iNT ให้การต้อนรับกองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
20/01/2022
กิจกรรมการแข่งขัน Mahidol Incubation Program: Pitching Stage รอบที่ 2
27/01/2022

iNT ประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม Startup เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 มกราคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมบุคลากรงานระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) ร่วมประชุมหารือกับกลุ่ม Startup และนักศึกษาจากชมรม Mahidol Startup Club เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำ Startup ร่วมกัน