ม.มหิดล !! อันดับ 1 ด้าน Knowledge Transfer
13/02/2019
iNT Road Show @คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
20/02/2019

iNT จัดอบรม “Basic IP for Social Sciences”

    

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้มีการจัดอบรม “Basic IP for Social Sciences” ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์ สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้สนใจ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญ คุณปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นผู้บรรยายความรู้เบื้องต้นด้าน “ลิขสิทธิ์” และตอบข้อซักถามประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ ร่วมกับ คุณปฏิพัทธ์ ปานสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ ขำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น