มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน SPACE-F batch 2 Accelerator Demo Day
02/04/2021
Mahidol Incubation Program 2021 (DAY1)
21/04/2021

iNT จัดกิจกรรม ‘Mahidol Incubation Program 2021’

วันที่ 19 เมษายน 2564 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรม ‘Mahidol Incubation Program 2021’ รอบปฐมนิเทศ (Orientation & Meet Your Mentor) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Mahidol Incubation Program 2021 ในเบื้องต้น ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งในด้านงานวิจัย นวัตกรรม การวางแผนธุรกิจและการตลาด ร่วมเป็น Mentors ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

โดยโครงการ Mahidol Incubation Program เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจ Startup ส่งเสริมการสร้าง Entrepreneurial Mindset ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2021 มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมหลัก 3 สาขา ได้แก่ Medical Devices Food & Aging และ Medical AI.