iNT จัดโครงการ “INTRODUCTION TO 3D PRINTING TECHNOLOGY”
26/02/2019
iNT หารือร่วมกับ ICT มหิดล
26/02/2019

iNT จัดกิจกรรม IP CAFE คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม IP CAFE เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา” ร่วมกับ พญ.ฐานิดา ทองตัน อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาร่วมพูดคุย บรรยาย พร้อมแชร์ไอเดียทางความคิด ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท