นักศึกษา MU Startup Club คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 Startup Eco Build
20/06/2019
iNT Road Show @สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
21/06/2019

iNT จัดกิจกรรมอบรม “Basic Patent” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร

iNT จัดกิจกรรมอบรม “Basic Patent” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมอบรม “Basic Patent ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิบัตร” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  เงื่อนไขการขอรับการคุ้มครอง ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา “พญ.นภวรรณ ถาวรานันต์” รวมถึงการให้ข้อมูลแบบฟอร์มการเขียนเปิดเผยข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ โดยเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา “คุณขนิษฐา อนุสนธิ์” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก