iNT ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด
04/02/2022
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม หัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจ แนวทางการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’ จัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11/02/2022

iNT เข้าร่วมงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงาน ‘พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE’ ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด นำโดย คุณสมหวัง แม้นพิมลชัย Managing Director , บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำโดย คุณเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการ , บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล Managing Director และ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริหาร

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการก่อสร้าง ด้วยแนวคิด Smart Green Building โดยยึดหลักการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นหลัก รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งการเรียนรู้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมเป็นศูนย์กลางในการประสาน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต