Mahidol Startup club จัดกิจกรรม MSEC Season ll ในหัวข้อ Lean Canvas & BMC
28/03/2022
Mahidol Startup club จัดกิจกรรม MSEC Season ll : Success Before Songkran (SBS) ในหัวข้อ MVP
30/03/2022

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา”

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “พลิกโฉมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย ด้วยงานวิจัยทางเภสัชวิทยา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ศุภโชค มั่งมูล ดร.สัตวแพทย์หญิง สุธาริณี ลิขิตนุกูล รศ. ดร. พญ. ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. ดร. ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมไปถึงการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากหลอดทดลอง ในเซลล์ ในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ พร้อมแนะนำวิธีการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม