iNT จัดกิจกรรม MU Pitching Stage 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022
09/05/2022
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน OAIC 2022 ภายใต้หัวข้อ ‘Innovation and Digital Technology for a Safer Workplace’
14/06/2022

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวชภัณฑ์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเวชภัณฑ์ในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น