ขอเชิญสมัครเข้าร่วม Hack your Tech 2018
16/08/2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม FREAK Talks by P’ Golf

FREAK Talks On 15/08/2018, starts at 9.00 – 10.30 am @ “MaS็HARES” Co-Working Space, MUIC
วิทยากร: นายวเรศ จันทร์เจริญ หรือ “พี่กอล์ฟ”
หัวข้อ:
 FREAK Start-up
 แชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Startup
 แนะแนวทางสู่การสร้าง Startup Club ในมหาวิทยาลัย
Agenda:

 Time Activity
9.00 – 9.10 am Registration
9.10 – 9.15 am Welcome and Ice Breaking
9.15 – 10.15 am Topic: FREAK start-up
10.15 – 10.30 am Q&A
10.30 am Break and Event close

ประวัติวิทยากร
วิทยากร: นายวเรศ จันทร์เจริญ หรือ “พี่กอล์ฟ”
Mr. Wares Chancharoen
FB: https://www.facebook.com/golfy.arty
ประวัติ & ผลงานของวิทยากร
 Director ของ หน่วยวิจัย Cat Space “Freak Lab” หรือ คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต ประเทศไทย และ CEO
 Co-founder บริษัท Space Zab งานวิจัยด้านอวกาศในประเทศไทย
 กำลังศึกษาระดับ ปริญญาเอกสาขา information science ที่มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น