TechBrief วิศวะกรรม

Robot Machining
02/11/2020

FOODIES

รายละเอียดผลงาน

  Foodie คือ นวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแจกจ่ายน้ำดื่มหรือของว่างให้แก่ผู้มาใช้บริการ การขับเคลื่อนของ  Foodie ดำเนินด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนรุ่น  Mir200 ซึ่งมีความสามารถในการทำงานอันหลากหลาย เช่น การสร้างแผนที่และจดจำตำแหน่งเส้นทางขับเคลื่อน การหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือผู้คนด้วยการประมวลเส้นทางการขับเคลื่อนได้โดยอัตโนมัติ และการติดตามการทำงานผ่านทางระบบ GPS

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu