FOOD PRODUCT FOR ELDERLY How to Make a Dream Come True 

   วันที่ 24  มิถุนายน 2563  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  FOOD PRODUCT FOR ELDERLY  How to Make a Dream Come True  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ‘สถาบันโภชนาการ บทบาทที่ท้าทายในโลกพลวัต’ พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ดลุยพร  ตราชูธรรม  อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและอาหารเพื่อผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืน  มาบรรยายในหัวข้อ “จะผลิตอาหารอย่างไร? ให้โดนใจและตอบโจทย์ผู้สูงวัยอย่างแท้จริง”  โดยเน้นในเรื่อง “Trend อาหาร เมื่อประชากรไทย/ประชากรไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ”  และ” เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ” ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM และ Facebook Live