iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT
24/07/2020
iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’
31/07/2020

iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์’

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เรื่อง ‘มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์’ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ Facebook Live เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่สำคัญของนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิรินมาส คัชมาตย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และการประเมิน จัดความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม