MaSHARES co-working space เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้พื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลร่วมกับส่วนงานที่กำกับดูแลพื้นที่นั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในMaSHARES
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • โปรเจคเตอร์
  • Flipchart
  • บอร์ดเกม
เครื่องมือภายใน Maker Space
การติดต่อเพื่อขอใช้บริการเครื่องมือภายใน Maker Space
  1. ผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือภายใน Maker Space
  2. ผู้ใช้บริการกรอก “แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือใน Maker Space” ให้ครบถ้วนและชัดเจน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือขึ้นรูปต้นแบบสามมิติภายใน Maker space ได้ที่หน้าเว็ปไซต์สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือขอแบบฟอร์มได้ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. ผู้ใช้บริการนำ “แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือขึ้นรูปต้นแบบสามมิติภายใน Maker space” ไปยื่นผู้ดูแล Maker Space เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ ก่อนขอใช้บริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนักศึกษา ให้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ
  4. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-700-5000 ต่อ 4232
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

MaSHARES at Salaya Opening Hours:

  • 9am – 5pm

MaSHARES at Phyathai Opening Hours:

  • 10am – 4pm