06/12/2022

💡 กิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” ร่วมทำความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ” จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม […]
06/12/2022

💡สัมมนาผู้ประกอบการ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00-12.00 น.) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://int.mahidol.ac.th/foodindustry/ *ปิดรับลงทะเบียน 19 ธันวาคม […]
06/12/2022

🚀 กิจกรรม Workshop “𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫” พบกับ “คุณนพ พงศธร ธนบดีภัทร” CEO & CO-Founder Eddu Group International และ CEO & CO-Founder […]
27/10/2022

🚀 MU Developer Bootcamp : Special Track DEMO DAY !

27/10/2022

🚀 MU Developer Bootcamp : Special Track ครั้งที่ 3