06/12/2022

💡สัมมนาผู้ประกอบการ “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Innovation for Sustainability ปรับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์การเกษตร” วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (เวลา 09.00-12.00 น.) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://int.mahidol.ac.th/foodindustry/ *ปิดรับลงทะเบียน 19 ธันวาคม […]
08/12/2022

[iNT] [MB] ประชุม @ห้องประชุม ชั้น 1

07/11/2022

[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์] เข้าชมพื้นที่ MaSHARES co-working space

23/11/2022

[กองบริหารงานวิจัย] จัดอบรม ESPReL @ห้องประชุม ชั้น 2