🚀 โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2022

View Calendar

หากคุณมีความฝัน หากคุณมีความตั้งใจ หากคุณคือผู้ประกอบการตัวจริง เราขอเชิญชวนคุณเข้าร่วมบ่มเพาะและแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา

โครงการ Mahidol Startup Thailand League คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่อยอดแนวความคิด (Idea) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ตลอดจนผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) รวมถึงการสร้างเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายคือ “นักศึกษาทุกระดับชั้น / สาขาวิชา” ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเครือข่าย MOU

* ไม่มีค่าจ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

สอบถาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/startup-thailand-league/