🤝 iNT x LA บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘มาทำความเข้าใจแนวทางการรับบริการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ’

View Calendar
February 11, 2022 13:00 - 16:00

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมบุคลากร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
'มาทำความเข้าใจแนวทางการรับบริหการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ' ให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล