💵 เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ ปี 65

View Calendar
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 1
สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยภาครัฐปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ : https://int.mahidol.ac.th/talent-mobility-program/