💵 วันสุดท้าย ! ปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบ 2 ปี 65

View Calendar
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 2
สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยภาครัฐปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 17 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ : https://int.mahidol.ac.th/talent-mobility-program/