💵 ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2566 โดย NIA

View Calendar
November 4, 2022 All day
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุน
โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยทุนดังกล่าวเป็น ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency)
ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป
ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้
สมัครได้ที่: https://mis.nia.or.th/
(ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:
ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th