💡 กิจกรรมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act”

View Calendar
December 22, 2022 13:00 - 16:00
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act”
💡ร่วมทำความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ” จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 (13.00 – 16.30 น.)
🖌 ลงทะเบียนได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/triup-act_2564/
*กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของ ม.มหิดล ,
Startups และ บริษัทที่ร่วมมือในการพัฒนาโครงการกับ ม.มหิดลเท่านั้น