💡 การอบรม ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops

View Calendar

"การอบรม ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops"
ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดโครงการการอบรม ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops เพื่อส่งเสริมนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมระบบคุณภาพ ISO 13485:2016 ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและหน่วยงานในอนาคต ศูนย์ CEMB จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Onsite โดยการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 2 วัน)
สถานที่จัดอบรม : ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21
บรรยายโดย : อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 เมษายน 2565 - วันที่ 22 เมษายน 2565
***จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 45 ท่าน เท่านั้น***
ติดต่อสอบถาม : e-mail : cemb.perdo@gmail.com