กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Education)

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยออกแบบและพัฒนารายวิชา/กลุ่มรายวิชาด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และรองรับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการสำหรับทุกคน (Entrepreneurship Education for All) รวมทั้งพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ของ วท.

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย/สถาบันแห่ง การประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย/สถาบันในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
  2. เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  3. เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา
การดำเนินงานด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560
รายวิชา/กิจกรรม ผู้ดำเนินการ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
New Product Development คณะวิศวกรรมศาสตร์
Entrepreneurship in Music Business วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Entrepreneurship for Mechanical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์
Fundamental Software and Service Engineering for Entrepreneurship คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Innovation and Creativity for Sustainable Entrepreneurship คณะวิศวกรรมศาสตร์
Mahidol University General Education กองบริหารการศึกษา
การจัดการด้านการเงินของผู้ประกอบการ   (Entrepreneurial Finance) วิทยาลัยการจัดการ
การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) วิทยาลัยการจัดการ
การจัดการผู้ประกอบการ (Introduction to Business Planning) วิทยาลัยการจัดการ
การจัดการผู้ประกอบการ (Essentials of Entrepreneurship) วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Business Model Development-Marketing Conference วิทยาลัยการจัดการ
Business Model Development-seminar or Workshop วิทยาลัยการจัดการ
Design Thinking Workshop โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  

รายวิชา/กิจกรรม ผู้ดำเนินการ
กิจกรรมการสร้างแนวคิดและสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น
Business Bootcamp สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Business Model Development Workshop
Hackathon  (ICT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Pitching สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Service Design Workshop
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
Alumni Talk สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Innovation Talk
Social Innovation Talk คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Startup Talk สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  

การดำเนินงานด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561
รายวิชา/กิจกรรม ผู้ดำเนินการ
General Track
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneur for Music Business วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Introduction to Electronic Business คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mahidol University General Education กองบริหารการศึกษา
New Product Development คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการแบบยั่งยืน

(Innovation and Creativity for Sustainable Entrepreneurship)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น
กิจกรรม Agile and Scrum Workshop for Tech Startups คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม Business Lab สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม Business Model Development and Storytelling Workshop
กิจกรรม Ideation Lab
กิจกรรม Invent for the Planet
กิจกรรม MVP Workshop (minimal variable prototype Workshop)

 

รายวิชา/กิจกรรม ผู้ดำเนินการ
Strategic Track
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรม Hack your Tech สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กิจกรรม Food Bootcamp
กิจกรรม Healthtech Bootcamp
กิจกรรม Industry Bootcamp  (Service – innovation Bootcamp)