เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่สำหรับผู้สูงอายุ
26/10/2020
ขนมไดฟุกุจากบัวหลวง
16/03/2022

เครื่องดื่มสมูทตี้สำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ในรูปแบบเครื่องดื่มสมูทตี้ที่มี ความข้นหนืดในระดับที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาการกลืนลำบาก ซึ่งมีความคุ้มค่าสูงในการลงทุน และมีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์ที่สามารถทดแทนอาหารปกติได้ จากวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศไทยซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับอาหารที่ผลิตจากต่างประเทศ รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ง่ายต่อการบริโภค โดยมีเป้าหมายเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป”

ผู้ประดิษฐ์หลัก : อาจารย์ นายแพทย์กรภัทร มยุระสาคร และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu