เอกสารประกอบการบรรยาย ‘สร้างนวัตกรรมอย่างไร ให้ได้ใจนักลงทุน’

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนาเครือข่าย วันที่ 12-13 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย Entre Talk : Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เอกสารประกอบการบรรยาย งาน MAHIDOL R-I-SE NOW 2019

เอกสารประกอบการบรรยาย งาน iNT Roadshow 2019

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ 26-28 ก.ย. 2561

เอกสารประกอบการอบรมการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ ในการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ CR04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย 31 ก.ค. 2563

เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรม ‘การบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย’ 30 มิ.ย 2565