เอกสารประกอบการบรรยาย งาน iNT Roadshow 2019

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ 26-28 ก.ย. 2561

เอกสารประกอบการอบรมการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ ในการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ