ข่าวประชาสัมพันธ์

การเพิ่มนโยบายการลงทุน (2 นโยบาย) และแผนการลงทุนใหม่ (3 แผน) (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Click!!)
การเปลี่ยนแผนการลงทุน (แบบยื่นเอกสารปีละ 1 ครั้ง) (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Click!!)

  • แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่ (Download)
  • แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Download)
  • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2565 (แบบยื่นเอกสารเท่านั้น) (Download)

เกี่ยวกับระบบ Fundlink M    https://www.tmbameastspring.com/

  • คู่มือการลงทะเบียนระบบ Fundlink M (สำหรับสมาชิก) (Download)
  • คู่มือการใช้งานระบบ Fundlink M (สำหรับสมาชิก) (Download)