ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Sharing Experience : From Scientist Entrepreneur’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
21/11/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ‘MAHIDOL KICK OFF TO TED YOUTH STARTUP’
30/11/2022

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ ‘การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยคุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ ‘การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย’ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัยต้องรู้