ชุดเสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุง
04/11/2020
ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี (Igm)
04/11/2020

ชุดประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ

รายละเอียดผลงาน
ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ การตรวจหาปริมาณเชื้อโรคเหล่านี้ เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ชุดตรวจมีขนาดเล็กใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้ตรวจในพื้นที่ทุรกันดารเข้าถึงได้ยากเพื่อใช้คัดกรองสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งวางแผนการป้องกันและรักษาโรคฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศ. ดร. ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และรศ. ดร. ทพ. บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu