hilight

iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ InnoSpace (Thailand)
02/08/2021
ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการ MU-HDP รุ่นที่ 6 ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์’
06/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การดูแลของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR CHANGE  ในหัวข้อ “Data Opportunity จัดการข้อมูลดี SME มีชัย”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ Datalent Team- Data Talent Development Research Group คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และ วิทยาการข้อมูล (Data Science) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบและกระบวนการวิเคราะห์การจัดการข้อมูล เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการบริหารธุรกิจต่อไป