เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม
26/10/2020
Therapeutic Allergen Vaccine
26/10/2020

เครื่องตรวจความเค็มในอาหาร

รายละเอียดผลงาน

  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดระดับความเค็มในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ (%NaCl) ในหน่วย กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (g/100ml) โดยมุ่งเน้นให้เครื่องสามารถวัดค่าความเค็มได้อย่างรวดเร็ว ราคาประหยัด สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไป บุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในห้องปฏิบัติการ หรือจุดบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์จากการใช้เครื่องมือราคาสูง และจากการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย การทำงานของเครื่องวัดความเค็มนี้ใช้พื้นฐานการนำไฟฟ้า (conductivity) โดยปริมาณกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวอย่างอาหารจะแปรผันตรงกับปริมาณโซเดียมคอไรด์ ส่งผลให้ระบบคำนวนหาปริมาณเปอร์เซ็นต์โซเดียมคอไรด์ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และทีมนักวิจัย Brain Computer Interface Lab
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu