ครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
02/03/2021
05/03/2021

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ด้านสิทธิบัตร จำนวน 6 รางวัล และมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านอนุสิทธิบัตร จำนวน 7 รางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร ในการส่งเสริมและพัฒนางานประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสืบต่อไป