กิจกรรม/อบรม/ภายใน

19/08/2020

อบรม “ทักษะการเขียนหนังสือราชการ”

อบรมหัวข้อ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 323 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล