สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Cytron Technologies
10/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน พร้อมผลักดันผลงานต่อยอดเป็นธุรกิจ
21/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันฯ ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมจัดแสดง ดังนี้ วัสดุดูดซับจากเส้นใยสับปะรดไมโคร ผลงานโดย รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จากคณะวิทยาศาสตร์ , อุปกรณ์เสริมสุขภัณฑ์และระบบติดตามผลปัสสาวะ ผลงานโดย รศ.ดร.เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ , อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า ผลงานโดย รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และ การใช้แพนดูราติน เอ และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าวหรือเกลือที่ยอมรับได้ทางเภสัชกรรมของสิ่งดังกล่าว สำหรับการรักษา ป้องกัน หรือลดความเป็นพิษของไตที่เกิดจากยา และเพื่อผลิตองค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับรักษา ป้องกัน หรือลดความเป็นพิษของไตที่เกิดจากยา ผลงานโดย รศ.ดร.ภก.สัณหภาส สุดวิลัย และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยที่พร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว