iNT ร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
19/04/2022
ผู้อำนวยการ iNT เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘นโยบายการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)’ ในรายการ ORS Channel Season2 จัดขึ้นโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
27/04/2022

MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย”

วันที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ ในหัวข้อ “AI กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ (อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสื่อ (ICT) ม.มหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวความคิดในการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมข้าวไทย ไม่ว่าจะเป็นการจำแนกพันธุ์ข้าว การตรวจสอบมาตรฐานชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม