Uncategorized

ทำไม ‘นวัตกรรม’จึงสำคัญ
26/03/2020
สัมมนา Online “Food product  for elderly”
15/06/2020

“รักษาสิทธิ์ที่พึงมี จดสิทธิบัตร คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

เพราะผลงานทางความคิดที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นมา ถือเป็น ‘สิ่งประดิษฐ์’ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คู่ควรแก่การได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3 เหตุผลสำคัญ ทำไมเราจึงต้องจดสิทธิบัตร !!

  • เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในผลงาน ป้องกันการถูกละเมิด ไม่ให้บุคคลอื่นทำการผลิตหรือคิดค้นผลงานแบบเดียวกับคุณ
  • เพื่อเป็นการการันตีว่า เรานี่แหละ ! คือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้อย่างแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย
  • หากต้องการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (License) แน่นอนว่า ผลงานของคุณต้องได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Granted) โดยการบริการจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ที่เป็นตัวแทนด้านบริหารจัดการและจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวนทั้งสิ้น  3 เรื่อง ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ผลงานหุ่นยนต์สำหรับวินิจฉัยโรคเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวาน

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์จุมพล วิลาศรัศมี (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) และรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

  • อุปกรณ์ยึดติดกล้องตรวจปากมดลูก

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา , แพทย์หญิงสุจีรา ไหลเวชพิทยา และ นายธงชัย ไหลเวชพิทยา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

  • ที่คลุมแขนผ่าตัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ และ นางวารุณี ศิระพัฒนานนท์ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีความประสงค์ที่จะนำผลงานของท่านไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) โทร 02-849-6056