มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับ K-MEDI Hub เกาหลีใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณ Yang JinYoung ผู้อำนวยการ K-MEDI Hub เกาหลีใต้ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ K-MEDI Hub เกาหลีใต้ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกบูธจัดแสดงผลงานในงาน KOAMEX2024 ณ สาธารณัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเข้าชมบูทผลงานต่างๆภายในงาน KOAMEX2024 ณ สาธารณัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกบูธจัดแสดงผลงาน ในงาน KOAMEX2024 ณ สาธารณัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมี ศาสตราจารย์ พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้ ศาสตราจารย์ นพ. จุมพล วิลาศรัศมี นายพชรณัชช์ เอกวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ รื่นจิตต์ ศาสตราจารย์ พญ. ธนัญญา บุณยศิรินันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ K-MEDI Hub เกาหลีใต้ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกบูธจัดแสดงผลงานในงาน KOAMEX2024 ณ สาธารณัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณ Yang JinYoung ผู้อำนวยการ K-MEDI Hub เกาหลีใต้ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน รวมไปถึงการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถในการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันไปสู่ภาคเศรษฐกิจเพื่อนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้เป็นมาตรฐานสากลที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกบูธจัดแสดงผลงาน ในงาน KOAMEX2024 ณ สาธารณัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมี ศาสตราจารย์ พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้ ศาสตราจารย์ นพ. จุมพล วิลาศรัศมี นายพชรณัชช์ เอกวุฒิ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ รื่นจิตต์ ศาสตราจารย์ พญ. ธนัญญา บุณยศิรินันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมงานดังกล่าว

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050