เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า I-Stim
26/10/2020
เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม
26/10/2020

ไจโรโรลเจอร์ ระบบบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อฯ

รายละเอียดผลงาน

  ไจโรโรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูรูปแบบใหม่ซึ่งอาศัยหลักการไจโรสโคป (Gyroscope) ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ โดยเมื่อผู้ป่วยออกแรงกระทำต่อไจโรโรลเลอร์แล้ว จะมีแรงป้อนกลับมากระทำที่มือและแขนของผู้ป่วยช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการออกกำลังกายและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับหลักการของไจโรสโคปนั้น เป็นหลักการที่เกี่ยวกับวัตถุรูปล้อที่หมุนด้วยความเร็วหนึ่งๆ โดยแรงเฉื่อยของล้อจะช่วยรักษาทิศทางของการหมุนนั้นๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศของแกนหมุนของล้อหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศของโมเมนตัมเชิงมุมของล้อ จะทำให้เกิดแรงบิดเพื่อรักษาทิศของการหมุนของล้อนั้นให้คงเดิม  จึงได้ได้ประยุกต์หลักการดังกล่าวเพื่อสร้างเครื่องมือให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทได้ใช้ในการฟื้นฟู 

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ปัณรสี  ฤทธิประวัติ
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu