True LAB เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2021
RESEARCH AREA Robotic : Motion : Vision, Speech, artificial intelligence
5G & IoT Solution : Smart Agriculture , Smart environment, Security system

รายละเอียดการสนับสนุน
วงเงินสนับสนุน: ไม่เกิน 1 ล้านบาท/โครงการ
ระยะเวลาการพัฒนานวัตกรรม : ภายใน 6-12 เดือน
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัย
– นักศึกษาสามารถเป็นนักวิจัยในโครงการได้
*โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ

ลักษณะโครงการ
– เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจทรู
– เป็นงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level :TRL) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

กำหนดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2564
โดยนักวิจัยสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและส่งผ่าน Website ของ True ได้โดยตรง
พร้อมส่งข้อเสนอโครงการมายัง iNT ที่ Email : nantikarn.see@mahidol.edu

ดาวน์โหลดและจัดส่งข้อเสนอโครงการ  Click

โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ทุน Pre-Talent Mobility  (ขยายเวลารับสมัคร )

ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564
(เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 30 
กรกฏาคม 2564) 

 • ลักษณะการสนับสนุน: สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพื่อไปดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/โครงการ
 • เงื่อนไข

– อาจารย์ 1 ท่าน สามารถยื่นได้ 1 โครงการ ร่วมกับ 1 สถานประกอบการ

– หากโครงการใด มีความจำเป็นดำเนินการมากกว่า 10 วัน ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาในการถัวเฉลี่ยวัน ของโครงการอื่นๆที่ไม่ถึง 10 วัน

      เอกสารประกอบ

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-talent (Download)

2 ประวัติอาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ (CV)

3 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

4 หนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

สอบถามเพิ่มเติม
นายทรงชัย  อาตมียนันท์
โทร : 02 849 6420 E-mail : talent@mahidol.edu

ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2564 (Preseed Fund)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน เพื่อผลิตผลงานวิจัยได้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น
ในการนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนในสมัครขอรับทุนข้างต้น โปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการ PF:01  และ PF:02 มายัง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และที่อีเมล preseedmahidol@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ.2561 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ.2564 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

PF 01 (Click!!)
PF 02 (Click!!)
PF 03 (Click!!)
Business Model Canvas Template (Click!!)

คำอธิบายเพิ่มเติม

คำอธิบาย TRL (Click!!)
คำอธิบาย Business Model Canvas Template (Click!!)

สอบถามข้อมูลได้ที่
preseedmahidol@mahidol.ac.th
02-849-6420 (นันทิกานต์ สีดาวงษ์) / (จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล)

 • Youth Startup Fund 2021
  รายละเอียด

  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘Youth Startup Fund 2021’ ชิงทุนสนับสนุน มูลค่าตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท โดยในระดับ Ideation 100,000 บาท และระดับ POC 1,500,000 บาท
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-849-6420
  – รายละเอียดโครงการ (Click!!)
  – สมัครเข้าร่วมโครงการ (Click!!)