Talent Mobility คือการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาคการศึกษา ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  (รายละเอียดเพิ่มเติม Click)

โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ทุน Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2563
(เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 30 ตุลาคม 2563)

  • ลักษณะการสนับสนุน: สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพื่อไปดำเนินโครงการสูงสุด 40,000 บาท/โครงการ* และระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 เดือน
  • เงื่อนไข

– อาจารย์ 1 ท่าน สามารถยื่นได้ 1 โครงการ ร่วมกับ 1 สถานประกอบการ

– หากโครงการใด มีความจำเป็นดำเนินการมากกว่า 10 วัน ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาในการถัวเฉลี่ยวัน ของโครงการอื่นๆที่ไม่ถึง 10 วัน

      เอกสารประกอบ

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-talent (Download)

2 ประวัติอาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ (CV)

3 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

4 หนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

สอบถามเพิ่มเติม
นายทรงชัย  อาตมียนันท์
โทร : 02 849 6420 E-mail : talent@mahidol.edu

โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19

รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เปิด “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์โดยเร็ว โดยครอบคลุมการสนับสนุนในส่วนการทดสอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงานวิจัยว่าสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ทันสถานการณ์ ปลอดภัยในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ และเป็นฐานรากของงานวิจัยด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะยาวต่อไป โดย ไอแทป สวทช. จะสนับสนุนงบประมาณสูงสุดถึง 70% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ติดต่อสอบถาม
E-mail : itap@nstda.or.th

สมัครได้ที่

Click!!