ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2563 (Preseed Fund)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน เพื่อผลิตผลงานวิจัยได้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตหรือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นั้น

ในการนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนในสมัครขอรับทุนข้างต้น โปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการ PF:01 และ PF:02 มายัง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่อีเมล preseedmahidol@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)

โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 ต.ค. 61 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 0-26105330-1 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TMTEFund

โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund – TED Fund