iNT Road Show @คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
20/02/2019
iNT จัดกิจกรรม Talent Mobility Workshop (DAY 1)
21/02/2019

iNT ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือ การนำ “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน” ไปใช้ในเชิงสาธารณประโยชน์

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมหารือกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่วัดถ้ำกระบอก และ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์ “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน” เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการนำเอาผลงานดังกล่าวไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้บำบัดยาเสพติดในพื้นที่วัดถ้ำกระบอก รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายขยะ และเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้บำบัดยาเสพติดได้อีกด้วย