สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institution for Technology and Innovation Management Mahidol University) ถูกจัดตั้งเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติ
                      นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยน การบ่มเพาะ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 อันเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและในเชิงพาณิชย์

ติดต่อเรา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  • มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี
    เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
    อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • 66(0)2849-6050-3

  • 66(0)2849-6054

  • int.mahidol.ac.th