มหาวิทยาลัยมหิดล และ iNT หารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
27/12/2018
iNT มาหานะเธอ
09/01/2019

ม.มหิดล ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมกับ บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด

ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน “การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัด เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามกับคณะผู้บริหารบริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลงานชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นผลงานของ รศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นปัญหาในระดับต้นๆ ที่ทำให้ประชากรหญิงไทยเสียชีวิต แต่ชุดตรวจยังมีราคาแพง จึงไม่สามารถนำมาบริการได้ครอบคลุม ผู้วิจัยจึงคิดค้นนวัตกรรม “ชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” ด้วยเทคนิค liquid – based cytology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยของเหลว และวิธีการเตรียมเซลล์จนเป็นผลสำเร็จ โดยมีคุณสมบัติเด่น คือความไวและความจำเพาะของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ดีเช่นเดียวกับชุดตรวจด้วยของเหลวที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ต่อยอดความสำเร็จของทรัพย์สินทางปัญญา สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยต่อไป