iNT Road Show @สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
28/02/2019
iNT ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
08/03/2019

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

     

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากการให้บริการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 5 รางวัล และมีผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 40 รางวัล ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร ในการส่งเสริมและพัฒนางานประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสืบต่อไป